Kategoriarkiv: Visning

ons 20 sep
MÖTESPLATS MARIATORGET – ombyggnad av Sankt Paulskyrkan

Foto: Johan Dehlin

Arkitektkontoret Spridd vann 2017 tävlingen för Stockholms Stadsmission om ombyggnad av Sankt Paulskyrkan från 1870-talet vid Mariatorget. Klas Ruin var ansvarig arkitekt och nyinvigningen ägde rum 2022.

Projektet var ett av fyra som nominerades till Kasper Salinpriset för 2022. Juryns motivering löd som följer:
”En äldre frikyrka vid Mariatorget i Stockholm är en kombination av återställande, om- byggnad och invändig nybyggnad, med syftet att skapa en välkomnande och omhänder- tagande miljö för utsatta personer i vårt samhälle. Projektet bejakar i sin arkitektur ett komplext möte mellan det gamla och det nya. Ibland sömlöst, ibland med friktion och kontrast.

Kring byggnaden formas rum som väver samman intilliggande platser, som Mariatorget och en nyanlagd park på lokal nivå, men även stadsrum på urban nivå. Interiört utmanas den tydliga byggnadstypologin av en nybyggnad som hanterar intrikata tekniska lösningar men även ger byggnaden fler rum för verksamhetens användning. Projektet inkluderar även drastiska och orädda förflyttningar av historiska byggnadselement.

En egensinnig helhet gestaltas, präglad av värme och omsorg. Resultatet är en välkomnande mötesplats i staden som genomförts med stort engagemang och med social hållbarhet som ledstjärna och fokus.”

Stadsmissionen fokuserar sin verksamhet återbruk och second hand i vid mening; av bruksföremål och samtidigt med en social agenda med målet att allt och alla har rätt till en andra chans – oavsett nivå på slitage. Åsa Paborn, som är direktör för Stockholms Stadsmission uttrycker det som: ”Genom ombyggnationen har byggnaden fått nytt liv och blivit en plats för möten, gemenskap, samhällsengagemang och kulturupplevelser – en plats som förkropps- ligar vår vision om ett mänskligare samhälle för alla.”

Några klipp från arkitektens beskrivning:

”En bärande idé i projektet är de två nya öppna och flexibla torg som ombyggnationen erbjuder: ett yttre torg som är en mötesplats för stadens puls möter Stockholms Stads- missions verksamhet samt ett interiört torg där kyrksalen blir ett samlande nav kring vilket nya rum, matsal och arbetsplatser grupperas.

Omgestaltningen går i dialog med den befintliga byggnaden och ger plats för anspråkslösa möten samtidigt som andligheten i dagens byggnad behålls.

Ombyggnationen innebär en radikal omvandling av kyrkorummet som delvis profani- serats genom vridningen av hela kyrkorummet. Samtidigt innehåller omvandlingen en motsatt rörelse mot en ny sakralitet och en fritt gestaltad återkoppling till den nygotiska originalarkitekturen vars inklädnad, ytskikt och nyansrika färgsättning utraderats under tidigare ombyggnationer.

Nya byggnadsdelar som tillförts i kyrkan och den befintliga arkitekturen har omgestaltats i nära dialog med den nygotiska originalarkitekturen.

Befintliga byggnadselement som takstolar, kapitäl, pilastrar och lampetter omplaceras eller byggs om och reaktiveras i en helt ny rumsordning och ythantering

Klas Ruin kommer att visa byggnaden och berätta om processen. TID OCH PLATS: Onsdag den 20 september, kl 17.00 – 19.00 (ca).

Mariatorget, Stockholm.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 22 feb
KV STENHÖGA – Tham & Videgårds kontorshus i Solna

Kvarteret Stenhöga: Foto: Tham & Videgård

Den stora utställningen på ArkDes med Tham & Videgårds projekt har gjort oss nyfikna på hur de ser ut i verkligheten. Nu får vi möjlighet att besöka de Kasper Salin-nominerade kontorshusen i kvarteret Stenhöga i Solna.

Så här berättar Tham & Videgård om projektet:
”Den nya kontorshusen i kvarteret Stenhöga är utformade med grundidén att de byggnader som står längst också, ur ett miljöperspektiv, är de mest uthålliga. Det talar för robusta och enkla konstruktioner som ger långsiktigt hållbar arkitektur. Detta tillsammans med byggherren Humlegårdens önskan om moderna och högkvalitativa arbetsmiljöer blev förslagets utgångspunkt. En utmaning att hantera i projektet var läget i utkanten av Sundbyberg, en gles och relativt storskaligt bebyggd stadsmiljö. Exteriört kommer inspirationen till byggnadernas skala, placering och materialitet från närområdets variation i byggnadshöjder och exempel på tegelarkitektur från olika tider. Genom varje byggnads uppdelning i tre mindre volymer skapas positiva förutsättningar för lokalerna interiört. Planens geometri ger varje kontorsvåning flera öppna hörnlägen med utblickar i olika väderstreck och skyddade solbelysta uterum. Trappningen i tre höjder skapar gröna takterrasser för paus och rekreation nära även de högre placerade kontoren.
Utformningen i ljust platsmurat tegel ger de nya husen en tidlös karaktär som ansluter till det äldre Lokstallets omsorgsfullt murade tegelarkitektur nere vid järnvägen. De generösa fönsterytorna garanterar ett rikligt dagsljus i lokalerna och för arbetsplatserna. Kontorens huvudentréer markerar sig vid två entrétorg, något indragna från Tritonvägen där befintliga gång- och cykelstråk får en förtydligad landskapsutformning med bevarade och nyplanterade träd, grusgångar och platser för vistelse.”

Byggnaderna stod färdiga 2019 efter en tävling som genomfördes 2015. Projektet är klassat som Miljöbyggnad Silver och blev 2019 nominerat till Kasper-Salinpriset. Motiveringen löd: ”Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekterna skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala.”

Vi möter Ibb Berglund, handläggande arkitekt på Tham & Videgård, som följt projektet från idé till färdig byggnad.

TID OCH PLATS: Onsdag den 22 februari, kl 16.00 – 18.00.
Solna, Elektrogatan 4, utanför Arbetsförmedlingens huvudentré. Vi tittar på byggnaderna exteriört och sedan även invändigt i entréer och trapphus, några lokaler och takterrass.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

fre 2 dec
DET NYA SPÅRVÄGSMUSEET – ÅTERBRUK OCH OMVANDLING AV EN KULTURBYGGNAD

Spårvägsmuseet
Foto: Emil Winberg
Foto: Emil Winberg

I en av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, som Ferdinand Boberg har ritat, inryms sedan i slutet av maj det nya Spårvägsmuseet.

Huset är en klassisk industribyggnad med tunga tegelväggar och synliga konstruktioner av stål där de antikvariska kraven var högt ställda liksom miljö- och klimatkraven. Att omvandla byggnaden till ett museum har inneburit många utmaningar och ställt höga krav på kompetens och kreativitet. Originaldelar har renoverats och sanerats för att kunna användas på nytt. I stället för att byta ut de karaktärsfulla fönstren från 1800-talet har nya isolerglas som måttanpassats till fönstren varsamt installerats. Det var nödvändigt att byta ut de gamla träportarna på grund av brand- och säkerhetskrav, men här blev lösningen att de hängts på insidan av fasaden som dekorativa bevarade byggnadsdetaljer. Nya energieffektiva installationer har också genomförts utan att de påverkar husets karaktär.

Flera krav på speciallösningar krävdes till exempel för de stora spårvagnar som inte kunde tas in i byggnaden på vanligt sätt utan fick lyftas in genom en stor lucka i taket.

Emil Winberg, arkitekt SAR/MSA och ansvarig för projektet på PE Teknik & Arkitektur, kommer att visa och berätta om projektet och dess utmaningar.

TID OCH PLATS: Fredag den 2 December, kl 15.30 – 17.00. Gasverkstorget 1, Norra Djurgårdsstaden.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100:-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats. Entréavgift till museet tillkommer, som erläggs av var och en på plats. Pensionärer och innehavare av Kulturarvskortet går in för halva priset.

15 nov
Tham & Videgård – Om: Arkitektur

11 november öppnar en ny utställning på ArkDes – Om: Arkitektur är en fullskalig upplevelse av arkitektur och en utställning om de tankar och idéer som format några av vår tids mest enastående byggnader.

Tellus förskola
Foto: Åke E:son Lindman

Från ArkDes’ beskrivning:I ”Om: Arkitektur” synliggörs arkitektyrkets hela omfattning – från idéarbetet och arbetsmodellerna till de färdiga byggnaderna. Här träder inte bara människorna bakom byggnaderna fram utan även tiden och kulturen som format arkitekturen. Byggnader som influerat och inspirerat visas men även referenspunkter i Tham & Videgårds pågående samtal om arkitekturen som ska bli morgondagens städer.
Här möter besökaren en fullskalig rumsupplevelse med modeller, nytagna bilder och filmer placerade i en över fyrahundra kvadratmeter stor glasyta. Förhoppningen är att fler ska
bli nyfikna och få en fördjupad förståelse för den samtida arkitektur som idag formar våra städer och livsmiljöer.

Tham & Videgård har blivit prisade och är internationellt erkända arkitekter av unika byggnader i många skalor. Kontoret grundades 1999 av Bolle Tham (f. 1970) och Martin Videgård (f.1968) med ambitionen att omsätta idéer om en ny arkitektur i realiserade projekt.

Läs mer om utställningen på ArkDes’ hemsida.

VISNING FÖR VÄNNERNA

ArkDes Vänner får en egen presentation av utställningens curator och Intendent på ArkDes, Daniel Golling.

TID OCH PLATS: Tisdag den 15 November,
kl 16.00 – 17.00. Stora utställningssalen på ArkDes.

OBS! Anmälan

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Ingen avgift utgår för denna visning.

ArkDes-arrangemang senare samma kväll

Kl 18.00, inbjuds alla av ArkDes till ett samtal med arkitekterna Bolle Tham och Martin Videgård om kontorets 23-åriga historia, samtida arkitektur och byggnaderna som skapar morgondagens stadsbild. Till detta behövs ingen föranmälan.

Daniel Golling är moderator.

Lör 9 april:
Markuskyrkan

StMarks Corbari, Bjorkquist, page104-105

Markuskyrkan i Björkhagen är kanske Lewerentz’ mest uppmärksammade byggnad. Den tillkom efter vinst i en inbjuden tävling 1956 och invigdes 1960. Den belönades 1962 med det första Kasper Salinpriset. 2021 utkom praktverket Sigurd Lewerentz Pure Aesthetics St. Mark’s Church, av Karin Björkquist och Sébastien Corbari.

Certain buildings need to be profoundly observed and physically experienced in order to reveal their significance. St Mark’s Church in Björkhagen, south Stockholm, is one of Sigurd Lewerentz’s key designs, a turning point in the architect’s career, creating a new aesthetic. The architect’s buildings have been very well described in earlier texts, but this specific site has yet to be documented in detail in visual images. Wall after wall, room after room, material after material, winter and summer. The photographers personally describe what it feels like to stand in front of a vertiginous brick wall and, simultaneously, how the structure feels to touch. By following them and the way in which they examine the building – frequently rationally structured; sometimes merely as a feeling for the beaty of daylight entering, a season that captivates them or a mist that dissolves – the readers will understand that they are standing before a masterpiece.

Citat från Sigurd Lewerentz Pure Aesthetics St. Mark’s Church, av Karin Björkquist och Sébastien Corbari

Karin Björkquist, som är fotograf, och Sébastien Corbari, arkitekt och fotograf, kommer att visa och berätta.

TID OCH PLATS:
Lördag 9 april kl 16.30.
Malmvägen 51, Björkhagen (T-banans gröna linje 17 mot Skarpnäck)
Vi samlas vid entrén till kyrkan. Vi börjar utomhus och kommer sedan att få komma in i kyrkan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Tor 17 mars:
Liljevalchs+

Liljevalchs+

”Det hela är okomplicerat. En fyrkant fylld av gjutna takljuslanterniner. Två meter breda och två meter höga kvadrater. Två raka väggar, två lutande. Längst däruppe skiljer ett tunt glasmembran inne från ute. Nedanför leker ljuset precis så som vi vill.
Liljevalchs+ fungerar som komplement till den gamla konsthallen, som fortsatt välkomnar besökare från Djurgårdsvägen, medan vår byggnad vänder sig mot Falkenbergsgatan. Rollfördelningen är mer än bara visuell. Den ursprungliga entrén, etablerad som fundament i hela Liljevalchs och upplevelsen av dess arkitektur, behåller sin status. Vårt tillägg presenterar sig som ytterligare yta för utställningar, entré, butik och utveckling av Café Blå Porten.

Ursprungsbyggnaden har två plan. En källare och ovanpå den finns utställningsrummen. Tillbygget låtsas hålla samma ordning, men i själva verket har hela huset halvplan, så med lite god vilja har vår byggnad sex våningar. Formen är fyrkantig och gjuts som ett stort betongblock.

Ingegerd Råman har dekorerat husets fasader med glasklara flaskbottnar. De 6860 infattningarna skapar ett rutnät av glas.
Liljevalchs tillbyggnad drar sig tillbaka utan att huka. Som ett diskret stöd presenterar den sig intill den befintliga konsthallen ute på Djurgården. Ett litet precist ingrepp.”

Niklas Carlén hälsar oss välkomna till Liljevalchs+, Gert Wingårdhs och Ingegerd Råmans gemensamma utbyggnad av Liljevalchs konsthall. Niklas är kontorschef på Wingårdhs i Stockholm och har varit handläggare för Liljevalchs+ under hela dess produktionstid från 2014 till 2021. Han kommer att berätta om bakgrunden och den inledande tävlingen, över en komplicerad byggprocess fram till den färdiga tillbyggnaden och en vandring genom salarna.

TID OCH PLATS:
Torsdag den 17 Mars, kl 17.30. Vi samlas vid den nya entrén, mot Falkenbergsgatan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift: 100 :-/ person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Tis 15 mars
Riksförsäkringsanstalten – visning

Entré till Riksförsäkringsanstalten

Den stora utställningen om Sigurd Lewerentz på ArkDes kommer att pågå under hela våren och under tiden planerar vi att fördjupa oss i några av hans projekt, med introduktion på utställningen följt av visning på plats. Vi börjar med ”Riksförsäkringsanstalten – det ändamålsenliga palatset”.

Riksförsäkringsanstalten, som invigdes i juni 1932, var ett projekt som Lewerentz hade arbetat med i nästan fem år. Det var en myndighet som hade inrättats 1902 efter det att lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet antagits och nu fick verksamheten ett eget hus. Vid invigningstalet av Generaldirektören framhölls att byggnaden inte var ett ämbetshus av det gamla slaget utan ett modernt kontorshus. Här hade den anlitade arkitekten inte tagit sikte på historiska stilsynpunkter utan på ändamålsenligheten, vilket var ett honnörsord när tidningarna rapporterade om den nya ämbetsbyggnaden.

Under ledning av nuvarande hyresgäst, Marginalen Bank, och byggnadsantikvarie Vicki Wenander får vi en guidad visning av byggnadens interiörer, som nyligen genomgått en ambitiös och varsam renovering.

TID OCH PLATS
Tisdag 15 mars, kl 14.00. Vi samlas vid entrén på Adolf Frederiks Kyrkogata 8.

ANMÄLAN OCH AVGIFT
Antalet deltagare till visningen är begränsat till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man fullt vaccinerad mot Covid och är helt symtomfri. Anmälan via mail eller tel till kansliet. Vi behöver din anmälan senast den torsdag 10 mars för att informera Marginalen Bank om vilka som kommer.
Avgift: 150:-/person, betalas gärna i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Föreläsningsserie NOV-DEC 2019

ArkDes i fokus

Efter de ”utåtriktade” aktiviteterna i september-oktober vänder vi oss nu inåt – mot ArkDes. Vi bjuds in att ta del av såväl den dagliga verksamheten som av speciella projekt och visioner om vad som kommer att hända i framtiden. Programserien inleddes redan den 28 oktober, när Kieran Long presenterade den nya utställningen ”Flygande Betong”.

Notera att aktiviteterna är lagda till tisdagar kl 17.30. De kommer att ta halvannan timme, varefter det finns möjlighet till fika på kvällsöppna Café Blom.
Notera även att det är begränsat antal deltagare. Om det skulle bli väldigt många som vi tvingas tacka nej till så försöker vi ordna med repris under våren.

Tisdag 12 november SIGURD LEWERENTZ

Johan Örn, Foto från arkdes.se

Våren 2021 öppnar ArkDes den största utställningen någonsin om Sigurd Lewerentz. Utställningen baseras på museets unika Lewerentzsamling och presenterar hela bredden i den världsberömde arkitektens verksamhet: från hans tidiga och mindre kända projekt som skyltfönster för varuhuset PUB och biljettkiosker för Stockholms tunnelbana till världsberömda verk som Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården och Sankt Petri kyrka i Klippan. Utställningen kompletteras med ”den definitiva boken” om Lewerentz.
Intendenten Johan Örn ger ArkDes vänner en unik möjlighet att ta del av det pågående arbetet med utställningen och boken, genom att berätta om projektet och visa utvalt material ur samlingen.

Tid och plats
Tisdag den 12 november. Vi samlas kl 17.30 vid biblioteket/forskarsalen.
Anmälan och avgift
Max 25 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift. ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Tisdag 26 november ArkDes BIBLIOTEK

Lena Biörnstad Wranne, foto från arkdes.se

ArkDes bibliotek och arkiv utgör tillsammans Sveriges största arkitektursamling och är basen i ArkDes uppdrag att vara Nationellt centrum för arkitektur och design. Bortåt hälften av böckerna i biblioteket kommer från donationer och har en gång utgjort referensbibliotek för Sveriges mest kända arkitekter, som Sven Markelius, Sigurd Lewerentz och Uno Åhrén. Böckerna bär spår av innehavarnas intressen och samlingarna blir på så sätt mer än bara böcker. Det blir bibliotekshistoria, som med senare tiders och dagens kontinuerliga nyförvärv av aktuell litteratur knyter ihop dåtid med nutid. Biblioteket växer ständigt och hotar snart att spränga rummet.
Lena Biörnstad Wranne, 1:e bibliotekarie, som har varit med och byggt upp biblioteket, kommer att berätta om detta och mycket mer. Biblioteket är för övrigt det rum som är ”mest Moneo” i hela huset, vilket gav Kasper Salinpriset 1998.
Tid och plats
Tisdag den 26 november. Vi samlas kl 17.30 vid biblioteket på ArkDes.
Anmälan och avgift
Max 30 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.

Tisdag 3 december ArkDes ARKIV

Frida Melin, foto från arkdes.se

Léonie Geisendorf, Gunnar Asplund och Ralph Erskine är bara några av de omkring 600 arkitekter som finns representerade i ArkDes arkitektursamling. Idag finns runt fyra miljoner föremål; donerade böcker och tidskrifter i biblioteket, samt modeller, fotografier och ritningar – som främst omfattar svensk arkitektur från 1850-talet och framåt, med betoning på första halvan av 1900-talet. Liksom biblioteket utökas samlingen kontinuerligt genom nya donationer och förvärv. För närvarande pågår ett intensivt arbete med att inventera samlingarna för att hitta intressant material till den nya basutställningen på ArkDes, och för att få en bättre bild av vad som finns.
Frida Melin, intendent för samlingarna, kommer att berätta och visa på vad som gör arkivet unikt och omistligt, liksom exempel på några nyupptäckta guldkorn.
Tid och plats
Tisdag den 3 december. Vi samlas kl 17.30, i gången bortanför Café Blom, på ARkDes.
Anmälan och avgift
Max 20 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.

Tisdag 10 december ArkDes FRAMTIDSVISIONER

Kieran Long, foto från arkdes.se

Som terminsavslutning inför lucia och jul kommer ArkDes överintendent Kieran Long att ge en exklusiv presentation för vännerna om ArkDes övergripande vision och arbetet med den kommande nya basutställningen som baseras på ArkDes samlingar. Det kommer att finnas möjlighet för vänföreningen att stödja museet i arbetet med basutställningen.
Tid och plats
Tisdag den 12 december. Vi samlas kl 17.30 vid Aula ArkDes.
Anmälan och avgift
Max 100 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Ingen avgift.

ons 23 okt
FLYGANDE BETONG

Flygande Betong
Foto: Gerbert Rappaport, Cherry Town, 1963
Flygande Betong
Foto: Gerbert Rappaport, Cherry Town, 1963

VIP-Visning för Vänföreningen av nästa stora utställning på ArkDes, med Kieran Long och Carlos Minguez Carrasco, Förste Intendent på ARkDes. Carlos inlägg kommer att vara på engelska.
     Utställningen Flygande Betong – byggelementen som förändrade världen, berättar om tiden då ett svävande betongelement symboliserade framtidstro och förkroppsligade drömmen om en bättre värld, men också om byggelementens närvaro i den samtida arkitekturen.

TID OCH PLATS
Onsdag den 23 oktober.Kl 16.30 på ArkDes.
ANMÄLAN
Förhandsanmälan.

tor 16 maj
Kulturhuset Bajit

År 2016 invigde Stockholms judiska församling sitt nya utbildnings- och kulturhus Bajit, vid Nybrogatan. Bajit är en skola och ett kulturcentrum där det judiska, i form av mat, musik, utställningar, fester och mycket annat, ska kunna komma till uttryck. Utformningen är inspirerad av Bauhausarkitekturen i Tel Aviv. Det är intressant genom att samtidigt som det är helt vanligt och uppfyller alla svenska normer och krav, så är det väldigt ovanligt genom annorlunda organisation och gestaltning. Bajit, och förplatsen mot Nybrogatan är ritat av Aleksander Wolodarski, som kommer att berätta mer om detta vid visningen. Aleksander Wolodarski var i många år planarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret och ansvarig för flera uppmärksammade innerstadsprojekt. Bland dessa återfinns St Eriksområdet på Kungsholmen och Raoul Wallenbergs torg vid Nybroviken, båda fler-faldigt prisbelönta.

TID OCH PLATS: Torsdagen den 16 maj kl. 11.00, vid Bajits entré Nybrogatan 19.
OBS! Antalet besökare är begränsat till max 30 personer. Anmälan är ett krav och namn-lista kommer att inlämnas till centret i förväg. Inga oanmälda eller eftersläntare tillåts.
AVGIFT OCH ANMÄLAN: 100 kr, betalas i förväg, efter att din plats bekräftats.
ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se