Kategoriarkiv: Vandring

torsdag 2 maj
TECKEN PÅ STAN – Det grafiska, en del av stadens gestalt

Haymarket. Foto: Martin Rörby

Vi saxar från Martin Rörbys text i skriften Tecken på stan som gavs ut av Stockholmia Förlag 2023:

”En stad är inte bara hus, gator, torg, parker och vatten. Den är också alla de tecken och symboler som hjälper oss att hitta såväl geografiskt som till de förnödenheter, den service eller de nöjen vi söker. Och de uppmanar oss att konsumera.

De grafiska inslagen utgör ibland en harmonisk helhet, ibland en disso- nant kakafoni. Men hur ofta reflekterar vi egentligen över dem? Och hur har det sett ut över tid? Klart är att de alltid har påverkat, och fortsätter påverka vår upplevelse av stadsmiljön, vare sig vi vill eller ej.”

Martin Rörby, arkitekturhistoriker och redaktör/medförfattare till den skrift som utgavs i samband med Stadsmuseets utställning med samma namn 2023, tar oss med på en vandring från Odenplan ner mot City.

TID OCH PLATS: Torsdag den 2 maj, kl 18.00 – 19.30 (ca). Vi samlas vid Tekniktornet på Odenplan.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer.
Anmälan via mail.

Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

MÅN 15 NOV
Skogskrematoriet

Skogskrematoriet med dess tre kapell är en viktig del av världsarvet Skogskyrkogården och står sedan tillblivelsen 1940 som en förebild inom såväl svensk som internationell arkitektur.

Under de drygt åttio år som gått sedan byggnaden invigdes har de yttre förutsättningarna till viss del förändrats. Det gäller i första hand krematoriedelen som flyttades till en ny byggnad år 2014 vilket innebar att delar av lokalerna lämnades tomma. Begravningsskick och hur vi hanterar frågor kring döden har förändrats med åren. Kistmottagningen till exempel, som utformades som ett kapell där de anhöriga kunde ta farväl av den döde, är idag en rationell trucktransport från begravningsbil till kylrum. Urnutlämningen flyttade för några år sedan till det nya krematoriet och lämnade ett omsorgsfullt utformat rum och entrén från expeditionsgården utan funktion. Ändå är i mångt och mycket lokalerna fortfarande förvånansvärt ändamålsenliga om än slitna.

Det finns ett stort renoverings- och underhållsbehov samt ett behov av en teknisk uppdatering av byggnaden. När nu en omfattande renovering står för dörren, något som inte har gjorts sedan början av 1970-talet, uppstår en möjlighet att återställa vissa ursprungslösningar som gått förlorade under åren. Uppgiften är i huvudsak att bevara befintliga värden men i vissa fall kan det handla om rena nytillskott i form av moderna tillägg. Med andra ord finns här hela skalan av restaureringsåtgärder representerade.

Under den långa projekteringsprocessen som pågått sedan 2015 har HOS Arkitekter haft det omfattande ritningsmaterialet från ArkDes, med Gunnar Asplunds originalritningar, som en mycket viktig källa till förståelse av byggnaden och dess tillblivelse.

TID OCH PLATS: Måndag den 15 november, kl 08.30. Den tidiga timmen ger bäst möjlighet att kunna komma in i lokalerna utan att hindras av eller störa andra aktiviteter. Vi samlas vid Skogskrematoriet där Lars Olson, som är ansvarig för projektet på HOS Arkitekter, möter för en guidad visning.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.Anmälan via mail eller tel till kansliet.Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ONS 10 NOV
Hagastaden

För tio år sedan ordnade föreningen en föreläsning om planerna för det då blivande Norra Stationsområdet. 2019 guidades vi av Owe Swanson på en högintressant vandring på temat ”Vision och verklighet” och nu fortsätter vi med besök i två av de allra senaste tillskotten i Hagastaden.

Norra sidan av den planerade Norra Stationsparken börjar ta form och en ny rad med bostadskvarter står snart färdiga och bildar fond mot parken. Mellan Gävlegatan och Hälsingegatan bygger fastighetsbolagen Folkhem och Wallin Bostad fyra nya kvarter som marknadsförs under namnen Cederhusen respektive Kvartetten. Nu när de första byggnaderna snart är inflyttningsklara, och de andra en god bit på väg, får vi möjlighet att se några lägenheter innan inflyttningen börjar.

Kvarteren utgörs av sammanlagt åtta tio- till trettonvåningars tornbyggnader, som bildar en bred front i söderläge mot Norra Stationsparken. Cederhusen och Kvartetten är sinsemellan väldigt olika i sina fasaduttryck men hålls ihop av ett övergripande gestaltningskoncept med hög bottenvåning, sammanhållna våningsplan och tydlig avslutning uppåt.

Cederhusen, som har ritats av General Architecture, är det första större träbyggnadsprojektet i Stockholm och ett av de största i världen i innerstadsmiljö. Att det är träbyggnader avspeglas tydligt i den strikt uppbyggda fasaden, klädd med cederspån, som med tiden kommer att ändra kulör och gå från det varmt röda till en gråare nyans.

Kvartetten, som har ritats av Wingårdh Arkitekter, hämtar sin inspiration från Lake Shore Drive i Chicago. På Wallin Bostads hemsida kan man lyssna till Gert Wingårdh där han berättar om intentionerna.

TID OCH PLATS: Onsdag den 10 november, kl 18.00.Vi samlas vid korsningen Gävlegatan och Emmy Rappes gata. Projektansvariga från Folkhem, General Architecture och Wallin Bostad kommer att visa och berätta.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till vandringen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.Anmälan via mail eller tel till kansliet.Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

sön 17 okt
Slakthusområdet

Slakthusområdet är, med sin struktur, bebyggelse och intressanta historia, ett stadsutvecklingsområde med unika förutsättningar. Området har många av den klassiska stenstadens efterfrågade kvaliteter, med väldefinierade gaturum och en tydlig kvartersindelning. Utvecklingen av området bygger vidare på den befintliga stadsstrukturen, med stor respekt för de karaktärsdrag som gör området speciellt. Det labyrintiska gatunätet med långa gator och korta tvärgränder vidareutvecklas och kopplas starkare till omgivningen. Gaturummens intimitet och flikighet tas tillvara i en mångfald av små platser och parker. En stor del av bebyggelsen bevaras och brokigheten utnyttjas för att skapa karaktärsfulla offentliga rum. Nyréns Arkitekter har gjort ett övergripande Kvalitetsprogram, på uppdrag av staden.

TID OCH PLATS: Söndag den 17 oktober, kl 11.30.Bengt Isling från Nyréns Arkitekter och William Stepp från staden kommer att visa och berätta om planerna för Slakthusområdet. Vi samlas i hörnet av Slakthusplan och Palmfeltsvägen.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till vandringen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.Anmälan via mail eller tel till kansliet.Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ons 15 sep kl. 17:00
Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och Järvabadet; nya tillägg i Miljonprogrammet

En viktig del i utvecklingen av stadsdelarna kring Järvafältet är att förändra strukturer och att hitta möjligheter att koppla samman stadsdelarna. Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och det nya badet liksom gångstråk mot Kista är exempel på detta. Vi följer det nya Rinkebystråket, en gata i miljonprogrammets Rinkeby som har byggts om till affärsgata där den ursprungliga för tiden långt driva trafiksepareringen har brutits för att knyta ihop bebyggelse, gångstråk och gatunät. Nya butikspaviljonger för verksamheter och kommers har tillkommit.

Vi fortsätter vidare till Rinkebyterrassen med ny bebyggelse och utsikt över kulturlandskapet för att avsluta vid Järvabadet, ett nytt utomhusbad där stort fokus vid utformningen har varit att skapa ett bad som känns tryggt och säkert för alla besökare. Tillsammans med platsens förutsättningar, jordbrukslandskapets struktur och topografi, har de boende runt Järvafältet fått en ny samlingspunkt.

Arkitekt för Rinkebystråket och Rinkebyterrassens utsiktsplattform har varit Sweco Architects. Arkitekt för Järvabadet har varit AIX Arkitekter och Land Arkitektur.

Thorbjörn Andersson, professor och landskapsarkitekt på Sweco, och Katrin Svensson, landskapsarkitekt på Land Arkitektur, guidar och berättar.

TID OCH PLATS: Onsdag den 15 september, kl 17.00. Vi samlas vid tunnelbaneentrén vid Rinkeby Torg. Promenaden är ca 2 km. Från Järvabadet är det sedan något närmare att fortsätta till Kista T-bana än att gå tillbaka till Rinkeby.

Anmälan och avgift: antalet deltagare till varje vandring är begränsat till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar i aktiviteter om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail vannerna@arkdes.se eller tel 08 – 611 3536 (telefonsvarare) till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG 5481-5634 eller Swish 123 386 0368, men först när plats bekräftats.

OBS nytt datum!
tor 23 sep kl. 17:30
Norra Djurgårdsstaden; Jaktgatan och Lövängsgatan – den täta gröna staden i praktiken

Foto: Kasper Dudzik. Stockholm 20170704. Landskapsarkitektur med park och gatumijöer i Norra Djurgårdsstadens. Andersson Jönsson landskapsarkitekter.

Anders Jönsson och Anna Englund på AJ Landskap har varit ansvariga för utformningen av huvudstråken inom Norra Djurgårdsstaden. Jaktgatan / Lövängsgatan är en 25 meter bred gata från stadsdelstorget i söder till Husarviken och Nationalstadsparken i norr. Ett nedsänkt grönt stråk om drygt 6 meters bredd löper längs med ena sidan mellan gångbanan och körgatan. Det gröna trädplanterade stråket tar hand om dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor och fungerar även som vistelsestråk med spänger och sittplatser i grönskan. På motstående sida av gatan leds vatten ned till träden utmed gångbanan.

Projektet erhöll Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2019. Juryns motivering löd: ”Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger båda sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats.”

TID OCH PLATS: Torsdag den 23 september, kl 17.30.
Vi samlas på Storängstorget. Anders och Anna kommer att visa och berätta om detta och annat de medverkat till i stadsdelen. Vandringen kommer att ta ungefär 1,5 timme.

Anmälan och avgift: antalet deltagare till varje vandring är begränsat till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar i aktiviteter om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail vannerna@arkdes.se eller tel 08 – 611 3536 (telefonsvarare) till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG 5481-5634 eller Swish 123 386 0368, men först när plats bekräftats.

LÖR 28 sep
ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

Lasse Vretblad och Anders Bergkrantz på Halmstadsvägen i Björkhagen.
Lasse Vretblad och Anders Bergkrantz på Halmstadsvägen i Björkhagen.

Runt sekelskiftet duggade byggskandalerna tätt med obeprövade fasadkonstruktioner, fukt- och mögelskador. Arkitekterna Anders Bergkrantz och Lasse Vretblad  tog det som ett tecken på att det var dags att ta saken i egna händer och bygga med kvalitet, hus som skulle stå pall i 1000 år. Tjocka dubbelmurade väggar, massiva träbjälklag och välisolerade yttertak. ”När arkitekterna själva får bestämma blir en pålitlig konstruktion viktigare än vräkig finish”, stod det i Svenska Dagbladet om parets första egna radhusprojekt i Björkhagen. Att bygga i egen regi innebar att de tvingades anta nya roller och ta ansvaret hela vägen. Projekten blev kontorets forsknings- och utvecklingsavdelning, där de kunde testa idéer i praktiken, som det var svårt att få med de stora byggbolagen på.

Mellan 2001 och 2015 genomförde de tre radhusprojekt i Söderort. Vi besöker det första och det sista, båda på Halmstadsvägen i Björkhagen. Projekt nummer två, på Dalgårdsvägen i Enskededalen, blev för övrigt framröstat som årets Stockholmsbygge 2011.

TID OCH PLATS
Lördag den 28 september. Vi samlas kl 10.00 vid utgången från Björkhagens Tunnelbanestation. Promenaden kan ta upp till fyra timmar.
ANMÄLAN OCH AVGIFT
Max 30 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Avgift på 100 kr.

ONS 4 SEP
HAGASTADEN – VISION OCH VERKLIGHET

Hagastaden
Foto: Pia Kjellgren Schönning
Hagastaden
Foto: Pia Kjellgren Schönning

”Högt, tätt, trångt. Är det framtidens stad?”
En promenad med arkitekt Owe Swanson i den framväxande staden i mötet mellan Stockholm och Solna.
Stockholm växer och Hagastaden är en viktig del av stadens visionsprogram, med bärande idéer om en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik. 6 000 bostäder, 50 000 arbetsplatser, 67 miljarder i investeringar. Hagastaden innebär en utvidgning av Stockholms innerstad. Genom överdäckning av de gamla spårområdena skapas nya kvarter som binder samman Stockholm och Solna. För att täcka kostnaderna har exploateringsgraden skruvats upp till en för Stockholm helt ny nivå.
Arkitekten Owe Swanson hade i tolv år olika ledande roller i visions- och planarbetet. Han visar och berättar varför han är bekymrad över den bostadsmiljö som nu färdigställs kvarter för kvarter.

TID OCH PLATS
Onsdag den 4 september. Vi samlas kl 18.00 på den lilla platsen framför entrén till det av Tors torn som är färdigställt.
ANMÄLAN OCH AVGIFT
Förhandsanmälan krävs. Avgift 100 kr.

tor 23 maj
Stockholms-stilens landskapsarkitektur – en vandring

Välkomna till en vandring längs södra Kungsholmen med Thorbjörn Andersson, land-skapsarkitekt och professor på SLU. I mitten av förra seklet inträffade vad som kallats parkernas guldålder i Stockholm. Under stadsträdgårdsmästare Holger Bloms ledning, och med den mångbegåvade Erik Glemme som chefsarkitekt, producerades då parker, torg och andra offentliga platser i Stockholm av hög kvalitet. Detta kom i efterhand att kallas Stockholms-stilen. Stockholms parker nådde vid tiden internationellt erkännande och blev ett föredöme världen över. Parkerna sågs inte som gröna oaser utan som en del av det som faktiskt skapar staden. Parkerna användes som ett stadsbyggnadselement. I innerstaden kunde det innebära att de skapar långa strukturer genom stenstaden; i ytter-staden användes parkerna ofta för att definiera stadsdelarnas kanter och åstadkomma stadsdelar omflutna av grönska. Kvällens promenad går från stadshusparterren via Norr Mälarstrand till Rålambshovs friluftsteater, som är ett av de parkstråk som tydligast illu-strerar Stockholms-stilens tankar.

TID OCH PLATS: Torsdagen den 23 maj, kl.18.00, samling på stadshusparterren.
AVGIFT: 100 kr. Anmälan krävs.
ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Radhusområdet Skönstaholm – en vandring

Upptäck Skönstaholm, en levande men ganska okänd pärla i Stockholms närförort Hökarängen! I planeringen efter andra världskriget ville Stockholms stad öka andelen markbostäder. För att göra detta möjligt förespråkade man fler radhus. Radhus var i Stockholm relativt ovanliga och för att popularisera radhuset som bostadsform beslutade staden att bygga ett ”modell-område” som kunde visa på möjligheterna. Resultatet blev Skönstaholmsområdet, som efter en slingrig planeringshistoria, uppfördes 1950-52, med sina 150 lägenheter i 9 olika lägenhetstyper i 24 längor placerade i södersluttning. Omsorgen om detaljerna är påtaglig, både då det gäller husen och den gröna planeringen. Arkitekterna Nils Sterner och Erik F. Dahl på Fastighetskontorets husbyggnadsavdelning svarade för byggnaderna och landskapsarkitekterna Walter Bauer, Erik Anjou och Erik Glemme/ Stockholms Parkförvaltning för landskapet/trädgårdarna. Vår guide i området är Klas Lundkvist, arkitekt och tidigare antikvarie på Stockholms Stadsmuseum.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 25 september kl 16.00. Samling vid Kastanjegården Söndagsvägen 3-7. Vägbeskrivning lämnas till dem som deltar i vandringen.

AVGIFT: 100 kr. Anmälan krävs.