MÅN 15 NOV
Skogskrematoriet

Skogskrematoriet med dess tre kapell är en viktig del av världsarvet Skogskyrkogården och står sedan tillblivelsen 1940 som en förebild inom såväl svensk som internationell arkitektur.

Under de drygt åttio år som gått sedan byggnaden invigdes har de yttre förutsättningarna till viss del förändrats. Det gäller i första hand krematoriedelen som flyttades till en ny byggnad år 2014 vilket innebar att delar av lokalerna lämnades tomma. Begravningsskick och hur vi hanterar frågor kring döden har förändrats med åren. Kistmottagningen till exempel, som utformades som ett kapell där de anhöriga kunde ta farväl av den döde, är idag en rationell trucktransport från begravningsbil till kylrum. Urnutlämningen flyttade för några år sedan till det nya krematoriet och lämnade ett omsorgsfullt utformat rum och entrén från expeditionsgården utan funktion. Ändå är i mångt och mycket lokalerna fortfarande förvånansvärt ändamålsenliga om än slitna.

Det finns ett stort renoverings- och underhållsbehov samt ett behov av en teknisk uppdatering av byggnaden. När nu en omfattande renovering står för dörren, något som inte har gjorts sedan början av 1970-talet, uppstår en möjlighet att återställa vissa ursprungslösningar som gått förlorade under åren. Uppgiften är i huvudsak att bevara befintliga värden men i vissa fall kan det handla om rena nytillskott i form av moderna tillägg. Med andra ord finns här hela skalan av restaureringsåtgärder representerade.

Under den långa projekteringsprocessen som pågått sedan 2015 har HOS Arkitekter haft det omfattande ritningsmaterialet från ArkDes, med Gunnar Asplunds originalritningar, som en mycket viktig källa till förståelse av byggnaden och dess tillblivelse.

TID OCH PLATS: Måndag den 15 november, kl 08.30. Den tidiga timmen ger bäst möjlighet att kunna komma in i lokalerna utan att hindras av eller störa andra aktiviteter. Vi samlas vid Skogskrematoriet där Lars Olson, som är ansvarig för projektet på HOS Arkitekter, möter för en guidad visning.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.Anmälan via mail eller tel till kansliet.Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

ONS 10 NOV
Hagastaden

För tio år sedan ordnade föreningen en föreläsning om planerna för det då blivande Norra Stationsområdet. 2019 guidades vi av Owe Swanson på en högintressant vandring på temat ”Vision och verklighet” och nu fortsätter vi med besök i två av de allra senaste tillskotten i Hagastaden.

Norra sidan av den planerade Norra Stationsparken börjar ta form och en ny rad med bostadskvarter står snart färdiga och bildar fond mot parken. Mellan Gävlegatan och Hälsingegatan bygger fastighetsbolagen Folkhem och Wallin Bostad fyra nya kvarter som marknadsförs under namnen Cederhusen respektive Kvartetten. Nu när de första byggnaderna snart är inflyttningsklara, och de andra en god bit på väg, får vi möjlighet att se några lägenheter innan inflyttningen börjar.

Kvarteren utgörs av sammanlagt åtta tio- till trettonvåningars tornbyggnader, som bildar en bred front i söderläge mot Norra Stationsparken. Cederhusen och Kvartetten är sinsemellan väldigt olika i sina fasaduttryck men hålls ihop av ett övergripande gestaltningskoncept med hög bottenvåning, sammanhållna våningsplan och tydlig avslutning uppåt.

Cederhusen, som har ritats av General Architecture, är det första större träbyggnadsprojektet i Stockholm och ett av de största i världen i innerstadsmiljö. Att det är träbyggnader avspeglas tydligt i den strikt uppbyggda fasaden, klädd med cederspån, som med tiden kommer att ändra kulör och gå från det varmt röda till en gråare nyans.

Kvartetten, som har ritats av Wingårdh Arkitekter, hämtar sin inspiration från Lake Shore Drive i Chicago. På Wallin Bostads hemsida kan man lyssna till Gert Wingårdh där han berättar om intentionerna.

TID OCH PLATS: Onsdag den 10 november, kl 18.00.Vi samlas vid korsningen Gävlegatan och Emmy Rappes gata. Projektansvariga från Folkhem, General Architecture och Wallin Bostad kommer att visa och berätta.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till vandringen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.Anmälan via mail eller tel till kansliet.Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

TOR 28 OKT
Kulturhuset

Foto: Johan Eldrot

Under snart femtio år har Kulturhuset och Teaterhuset givit plats för kultur i alla former, men även för ett provisoriskt riksdagshus under 12 år och för den Europeiska Freds- och säkerhetskonferensen under tre år. Genom åren har omkring 100 miljoner människor besökt husen. Sammantaget har detta medfört ett betydande slitage på husen som helhet, samtidigt som alla tekniska system och installationer tjänat ut och kräver en total förnyelse. Nya krav ställs också på till exempel brand, säkerhet, tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet. Detta är bakgrunden till att Stockholms stad 2015 tog initieringsbeslutet att göra en övergripande renovering och ombyggnad av Kulturhuset och Teaterhuset. Planering och projektering startade samma år, Skanska upphandlades som entreprenör och huset stängde för ombyggnad i januari 2019 och öppnade med återinvigning i september 2020.

Kulturhuset, ursprungligen ritat av Peter Celsings arkitektkontor, är unikt så till vida att det är det enda byggnadsverk som två gånger belönats med Kasper Salinpriset, Sveriges finaste arkitekturutmärkelse, först när det stod färdigt som provisoriskt riksdagshus 1972 och sedan 2020 för den genomgripande renoveringen. Per Ahrbom var handläggande arkitekt hos Celsing på 1970-talet och det är Ahrbom & Partner som varit ansvariga arkitekter för ombyggnaden.

TID OCH PLATS: Torsdag den 28 oktober, kl 17.30.Vi samlas innanför huvudentrén vid Plattan. Per Ahrbom och Pernilla Remröd från Ahrbom & Partner kommer att visa och berätta.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.Anmälan via mail eller tel till kansliet.Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

sön 17 okt
Slakthusområdet

Slakthusområdet är, med sin struktur, bebyggelse och intressanta historia, ett stadsutvecklingsområde med unika förutsättningar. Området har många av den klassiska stenstadens efterfrågade kvaliteter, med väldefinierade gaturum och en tydlig kvartersindelning. Utvecklingen av området bygger vidare på den befintliga stadsstrukturen, med stor respekt för de karaktärsdrag som gör området speciellt. Det labyrintiska gatunätet med långa gator och korta tvärgränder vidareutvecklas och kopplas starkare till omgivningen. Gaturummens intimitet och flikighet tas tillvara i en mångfald av små platser och parker. En stor del av bebyggelsen bevaras och brokigheten utnyttjas för att skapa karaktärsfulla offentliga rum. Nyréns Arkitekter har gjort ett övergripande Kvalitetsprogram, på uppdrag av staden.

TID OCH PLATS: Söndag den 17 oktober, kl 11.30.Bengt Isling från Nyréns Arkitekter och William Stepp från staden kommer att visa och berätta om planerna för Slakthusområdet. Vi samlas i hörnet av Slakthusplan och Palmfeltsvägen.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till vandringen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.Anmälan via mail eller tel till kansliet.Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Tis 12 okt
Sigurd Lewerentz: Dödens och livets arkitekt

LEWERENTZ_cred_LOUISE_HELMFRID .jpg
Foto: Louise Helmfrid

Sigurd Lewerentz (1885-1975) är en av de främsta arkitekterna i modern tid och en av de mest betydelsefulla konstnärerna i Sverige någonsin. Utställningen är den första riktigt omfattande utställningen om arkitektens liv och verk. Den lyfter fram ArkDes’ unika samling av ritningar, möbler och modeller men också hans personliga arkiv och bibliotek. Som skapare av ikoniska verk som landskapet och Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården i Stockholm, Markuskyrkan i Björkhagen och S:t Petri kyrka i Klippan, är han för evigt inskriven i den modernistiska arkitekturhistorien.

Kieran Long, överintendent på ArkDes samt kurator för utställningen kommer att ge en introduktion till Sigurd Lewerentz och hans arkitektur.

TID OCH PLATS: Tisdag den 12 oktober, kl 18.00.Vi samlas vid entrén till utställningen inne på ArkDes.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.Anmälan via mail eller tel till kansliet.OBS! För denna visning utgår ingen avgift.

Medlemsbrev 4-2021

Medlemsbrev 4-2021 finns även som PDF under fliken Medlemsbrev.

Hej alla kära ArkDes Vänner

5 oktober 2021

MEDLEMSBREV 4 2021

Äntligen har vi kommit igång och det känns nästan som vanligt och vilken tur att restriktionerna släpptes precis innan öppningen av ArkDes’ stora utställning om Sigurd Lewerentz i helgen, som nu kunde bli ”på riktigt”!

Våra två vandringar i Norra Djurgårdsstaden och i Rinkeby-Järva blev väldigt intressanta. Det handlade dels om klimatförändringar och gestaltningen av dagvattenhanteringen som en del av stadsmiljön och det offentliga rummet, dels om betydelsen av nya stråk och mötesplatser för att öka integrationen inom miljonprogrammets områden. Frågor med oerhört stor angelägenhet för den fortsatta stadsutvecklingen.

Nu är vi framme vid årets fjärde medlemsbrev och det känns roligt att få presentera ett riktigt ”matigt program”. Till våra två pågående teman, Stadsutveckling och Återbruk, lägger vi ett tredje; Sigurd Lewerentz. Sålunda kommer vi att visas den stora utställningen om Lewerentz, besöka Slakthusområdet, som är Stockholms nästa stora stadsutvecklingsområde, komma in i två nya kvarter i Hagastaden, ta del av Kulturhusets renovering som belönades med Kasper Salinpriset 2020 och vi besöker även Skogskrematoriet på Skogskyrkogården.

Varmt välkomna till ett förhoppningsvis intressant och spännande program!

PROGRAM

TEMA LEWERENTZ

Med suverän timing öppnade den stora Lewerentzutställningen på ArkDes när Coronarestriktionerna hade hävts. Efter en vernissagekväll innehöll första helgen ett digert program med visningar och föreläsningar.
Vänföreningens medlemmar får en specialvisning av Kieran Long den 12:e oktober, som kan följas av fler. Eftersom utställningen kommer att pågå fram till sommaren 2022 kommer det att bli aktiviteter med anknytning till Lewerentz under hela våren. För Vänföreningens del tänker vi att det kan bli både föreläsningar och besök och resor till Lewerentzbyggnader.

TEMA LANDSKAP OCH STADSUTVECKLING

Vi skrev i förra medlemsbrevet att vi efter våra vandringar i Rinkeby-Järva och Norra Djurgårdsstaden tänkte försöka hinna med ytterligare någon vandring innan hösten övergår till vinter, i områden där förnyelse pågår för fullt, som exempelvis Slakthusområdet och Hagastaden.

Slakthusområdet

Slakthusområdet är, med sin struktur, bebyggelse och intressanta historia, ett stadsutvecklingsområde med unika förutsättningar. Området har många av den klassiska stenstadens efterfrågade kvaliteter, med väldefinierade gaturum och en tydlig kvartersindelning. Utvecklingen av området bygger vidare på den befintliga stadsstrukturen, med stor respekt för de karaktärsdrag som gör området speciellt. Det labyrintiska gatunätet med långa gator och korta tvärgränder vidareutvecklas och kopplas starkare till omgivningen. Gaturummens intimitet och flikighet tas tillvara i en mångfald av små platser och parker. En stor del av bebyggelsen bevaras och brokigheten utnyttjas för att skapa karaktärsfulla offentliga rum. Nyréns Arkitekter har gjort ett övergripande Kvalitetsprogram, på uppdrag av staden.

TID OCH PLATS: Söndag den 17 oktober, kl 11.30.
Bengt Isling från Nyréns Arkitekter och William Stepp från staden kommer att visa och berätta om planerna för Slakthusområdet. Vi samlas i hörnet av Slakthusplan och Palmfeltsvägen.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till vandringen är begränsad till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Hagastaden

För tio år sedan ordnade föreningen en föreläsning om planerna för det då blivande Norra Stationsområdet. 2019 guidades vi av Owe Swanson på en högintressant vandring på temat ”Vision och verklighet” och nu fortsätter vi med besök i två av de allra senaste tillskotten i Hagastaden.

Norra sidan av den planerade Norra Stationsparken börjar ta form och en ny rad med bostadskvarter står snart färdiga och bildar fond mot parken. Mellan Gävlegatan och Hälsingegatan bygger fastighetsbolagen Folkhem och Wallin Bostad fyra nya kvarter som marknadsförs under namnen Cederhusen respektive Kvartetten. Nu när de första byggnaderna snart är inflyttningsklara, och de andra en god bit på väg, får vi möjlighet att se några lägenheter innan inflyttningen börjar.

Kvarteren utgörs av sammanlagt åtta tio- till trettonvåningars tornbyggnader, som bildar en bred front i söderläge mot Norra Stationsparken. Cederhusen och Kvartetten är sinsemellan väldigt olika i sina fasaduttryck men hålls ihop av ett övergripande gestaltningskoncept med hög bottenvåning, sammanhållna våningsplan och tydlig avslutning uppåt.

Cederhusen, som har ritats av General Architecture, är det första större träbyggnadsprojektet

TEMA ÅTERBRUK

Innan coronapandemin grusade alla aktiviter hade vi påbörjat en programserie på temat Återbruk, med föreläsningar och visningar. Vi besökte Hotel Asplund inrättat i f d Statens Bakteriologiska anstalt, en gång ritat av Gunnar Asplund, Hotel Blique by Nobis inrymt i det kontorshus Sigurd Lewerentz ursprungligen ritade för Philips och Henrik Nerlund höll en föreläsning om Skönhetsrådet. Andra visningar och föreläsningar lades på is. Nu tänker vi återkomma till ämnet.

Kulturhuset

Under snart femtio år har Kulturhuset och Teaterhuset givit plats för kultur i alla former, men även för ett provisoriskt riksdagshus under 12 år och för den Europeiska Freds- och säkerhetskonferensen under tre år. Genom åren har omkring 100 miljoner människor besökt husen. Sammantaget har detta medfört ett betydande slitage på husen som helhet, samtidigt som alla tekniska system och installationer tjänat ut och kräver en total förnyelse. Nya krav ställs också på till exempel brand, säkerhet, tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet. Detta är bakgrunden till att Stockholms stad 2015 tog initieringsbeslutet att göra en övergripande renovering och ombyggnad av Kulturhuset och Teaterhuset. Planering och projektering startade samma år, Skanska upphandlades som entreprenör och huset stängde för ombyggnad i januari 2019 och öppnade med återinvigning i september 2020.

Kulturhuset, ursprungligen ritat av Peter Celsings arkitektkontor, är unikt så till vida att det är det enda byggnadsverk som två gånger belönats med Kasper Salinpriset, Sveriges finaste arkitekturutmärkelse, först när det stod färdigt som provisoriskt riksdagshus 1972 och sedan 2020 för den genomgripande renoveringen. Per Ahrbom var handläggande arkitekt hos Celsing på 1970-talet och det är Ahrbom & Partner som varit ansvariga arkitekter för ombyggnaden.

TID OCH PLATS: Torsdag den 28 oktober, kl 17.30.
Vi samlas innanför huvudentrén vid Plattan. Per Ahrbom och Pernilla Remröd från Ahrbom & Partner kommer att visa och berätta.

OBS! Anmälan och avgift

Antalet deltagare till visningen är begränsad till 20 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail eller tel till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.

Skogskrematoriet

Skogskrematoriet med dess tre kapell är en viktig del av världsarvet Skogskyrkogården och står sedan tillblivelsen 1940 som en förebild inom såväl svensk som internationell arkitektur.

Under de drygt åttio år som gått sedan byggnaden invigdes har de yttre förutsättningarna till viss del förändrats. Det gäller i första hand krematoriedelen som flyttades till en ny byggnad år 2014 vilket innebar att delar av lokalerna lämnades tomma. Begravningsskick och hur vi hanterar frågor kring döden har förändrats med åren. Kistmottagningen till exempel, som utformades som ett kapell där de anhöriga kunde ta farväl av den döde, är idag en rationell trucktransport från begravningsbil till kylrum. Urnutlämningen flyttade för några år sedan till det nya krematoriet och lämnade ett omsorgsfullt utformat rum och entrén från

VAD MER….?

Mailadresser

Vi försöker spara in på papper och portokostnader. Så, om ni får detta medlemsbrev som traditionell ytpost, skicka gärna en mailadress för framtida utskick. Det är även enklare och snabbare att informera om vad som händer och eventuella ändringar via mail. Skicka ett mail till vannerna@arkdes.se.

ArkDes – VAD HÄNDER ?

Sigurd Lewerentz – Architect of Death and LIfe

Den första oktober öppnade årets största satsning på ArkDes, utställningen om Sigurd Lewerentz, ”Dödens och livets arkitekt”. Boken om Lewerentz, det fantastiska praktverket som flera av Vänföreningens medlemsföretag varit med och sponsrat, finns i handeln. Utställningen kommer att pågå ända fram till den 28 augusti 2022. På ArkDes hemsida finner man tider för visningar, föreläsningar och andra aktiviter kring Lewerentz och utställningen.

Sommar på Exercisplan

Sommarens installation på Exercisplan finns kvar fram till och med den 10 oktober. Utomhusverket, designat av Studio Ossidiana, är en installation för alla – till för att utforskas, göras till sin egen och delas med andra. Tänkt som en ”övärld för aktiviteter och möten” – dit både fåglar och människor är välkomna hyllar verket det offentliga rummes potential. På ArkDes hemsida kan man ta del av processen bakom installationen.

Familjerummet

I hjärtat av muséet ligger ArkDes nya familjerum, en plats för avkoppling och lek för hela familjen. Rummet är helt förnyat av inredningsarkitekterna och konstnärerna Asli Abdulrahman och Marcia Harvey Isaksson, inspirerade av mjuka, runda former och mycket materialkänsla.

Café Blom

Café Blom är öppet alla dagar utom måndag mellan 10.00 och 18.00. Soliga dagar är uteserveringen en oas på Skeppsholmen. Med medlemskort i ArkDes Vänner har man dessutom 10% rabatt på alla goda bakverk, sallader och andra smårätter.

Trevlig Höst önskar

Pia Kjellgren Schönning Ylva Lagerquist Klas Schönning

ArkDes Vänner

c/o ArkDes
Box 16410
10327 Stockholm
Telefon: 08 611 35 96 (telefonsvarare) Mail: vannerna@arkdes.se BG 5481-5634 Swish 123 386 03 68 www.arkitekturensvanner.se

ons 15 sep kl. 17:00
Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och Järvabadet; nya tillägg i Miljonprogrammet

En viktig del i utvecklingen av stadsdelarna kring Järvafältet är att förändra strukturer och att hitta möjligheter att koppla samman stadsdelarna. Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och det nya badet liksom gångstråk mot Kista är exempel på detta. Vi följer det nya Rinkebystråket, en gata i miljonprogrammets Rinkeby som har byggts om till affärsgata där den ursprungliga för tiden långt driva trafiksepareringen har brutits för att knyta ihop bebyggelse, gångstråk och gatunät. Nya butikspaviljonger för verksamheter och kommers har tillkommit.

Vi fortsätter vidare till Rinkebyterrassen med ny bebyggelse och utsikt över kulturlandskapet för att avsluta vid Järvabadet, ett nytt utomhusbad där stort fokus vid utformningen har varit att skapa ett bad som känns tryggt och säkert för alla besökare. Tillsammans med platsens förutsättningar, jordbrukslandskapets struktur och topografi, har de boende runt Järvafältet fått en ny samlingspunkt.

Arkitekt för Rinkebystråket och Rinkebyterrassens utsiktsplattform har varit Sweco Architects. Arkitekt för Järvabadet har varit AIX Arkitekter och Land Arkitektur.

Thorbjörn Andersson, professor och landskapsarkitekt på Sweco, och Katrin Svensson, landskapsarkitekt på Land Arkitektur, guidar och berättar.

TID OCH PLATS: Onsdag den 15 september, kl 17.00. Vi samlas vid tunnelbaneentrén vid Rinkeby Torg. Promenaden är ca 2 km. Från Järvabadet är det sedan något närmare att fortsätta till Kista T-bana än att gå tillbaka till Rinkeby.

Anmälan och avgift: antalet deltagare till varje vandring är begränsat till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar i aktiviteter om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail vannerna@arkdes.se eller tel 08 – 611 3536 (telefonsvarare) till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG 5481-5634 eller Swish 123 386 0368, men först när plats bekräftats.

OBS nytt datum!
tor 23 sep kl. 17:30
Norra Djurgårdsstaden; Jaktgatan och Lövängsgatan – den täta gröna staden i praktiken

Foto: Kasper Dudzik. Stockholm 20170704. Landskapsarkitektur med park och gatumijöer i Norra Djurgårdsstadens. Andersson Jönsson landskapsarkitekter.

Anders Jönsson och Anna Englund på AJ Landskap har varit ansvariga för utformningen av huvudstråken inom Norra Djurgårdsstaden. Jaktgatan / Lövängsgatan är en 25 meter bred gata från stadsdelstorget i söder till Husarviken och Nationalstadsparken i norr. Ett nedsänkt grönt stråk om drygt 6 meters bredd löper längs med ena sidan mellan gångbanan och körgatan. Det gröna trädplanterade stråket tar hand om dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor och fungerar även som vistelsestråk med spänger och sittplatser i grönskan. På motstående sida av gatan leds vatten ned till träden utmed gångbanan.

Projektet erhöll Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2019. Juryns motivering löd: ”Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger båda sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats.”

TID OCH PLATS: Torsdag den 23 september, kl 17.30.
Vi samlas på Storängstorget. Anders och Anna kommer att visa och berätta om detta och annat de medverkat till i stadsdelen. Vandringen kommer att ta ungefär 1,5 timme.

Anmälan och avgift: antalet deltagare till varje vandring är begränsat till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara deltar i aktiviteter om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad.
Anmälan via mail vannerna@arkdes.se eller tel 08 – 611 3536 (telefonsvarare) till kansliet.
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG 5481-5634 eller Swish 123 386 0368, men först när plats bekräftats.

Årsstämma 2021

Årsstämman genomförs tisdag den 25 maj kl 18.00 utan fysisk närvaro, som ett digitalt möte med styrelse, kansli och revisorer.

Röstning sker via mail eller ytpost. Röstsedlar ska vara inkomna till föreningens kansli senast fredag den 21 maj.

Stämmohandlingar finns för nedladdning under fliken STADGAR.

Vänförening till Arkitektur- och designcentrum