tor 27 april
ROSENDALS SLOTTSPARK

Rosendals slott med porfyrvasen, Paul Gaimard, ur Voyages en Scandinavie, 1838-1840, KB

Under marken till det kungliga lustslottet Rosendal på södra Djurgården vilar en 1800-talspark i fossilt tillstånd. Kungliga Djurgårdens förvaltning har sedan några år hållit på med en restaurering av promenadparken och det medvetet formade kulturlandskap som omgav slottet. Det skapades en gång av Karl XIV Johan och vidareutvecklades av Oscar I och drottning Josefina samt av Oscar II och drottning Sofia.

Den Bernadotteska parken på Rosendal består av en kärna av anlagda promenadparker vilka grupperar sig kring slottet. Stommen i parkerna utgörs av ett förskönat hagmarkslandskap med gamla ekar. Längs de av Karl XIV Johan anlagda körvägarna har alléer av parklind planterats. I väster ansluter att arboretum och ett orangeri som Oscar I och Josefina lät uppföra. Orangeriet är en kvarvarande rest av en mycket omfattande växthusodling. I öster vidtar en bokskog och ett ängs- och hagmarks- område dominerat av gamla ekar.

Inför restaureringsarbetet har ett omfattande kunskapsunderlag tagits fram, som utgör grunden för utformning av vårdprogram och vårdplan. Vårdprogrammet beskriver den Bernadotteska 1800-talsparkens framväxt och värden, och även dagens användning av parkanläggningar och landskapsrum. Vårdplanen utgör ett underlag för restaurering och riktlinjer för parkens skötsel, som syftar till att konkretisera arbetet med att återskapa den Bernadotteska parken med hänsyn till olika parkhistoriska lager.

I juni 2023 återinvigs den centrala delen av anläggningen. Runt porfyrvasen på den norra sidan av lustslottet återskapas de oskarianska tapetgrupperna och på den södra sidan återskapas änkedrottning Josefinas blomsterfontän. Arbetet innefattar även restaurering av Slottskullens kallmurar och terrasseringar.

Jonas Berglund, landskapsarkitekt på Nivå Landskapsarkitektur, har varit ansvarig för restaureringsarbetet sedan 2018. Nu alldeles innan allt är klart för invigning guidar och berättar han om parken för ArkDes Vänner.

TID OCH PLATS: Torsdag den 27 april, kl 16.00 – 18.00 (ca).
Vi samlas strax före 16.00 vid södra landfästet av Folke Bernadottes bro.

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare till visningen är begränsad till 30 personer.
Anmälan via mail.
Avgift 100:-/person, betalas i förväg via BG eller Swish, men först när plats bekräftats.